Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА НА КОНСЕКА

ПРЕДМЕТ

1. (1) Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Консека ЕООД с ЕИК:206030689, със седалище и адрес на управление: България, гр. София ПК 1799; жк. Младост 2, блок 222, вх 7, наричано по-долу за краткост Доставчика, и потребителите, наричани по-долу Ползватели, на предоставяната от Доставчика услуга на информационното общество, наричана по-долу Услугата.

1. (2) Консека ЕООД изразява волята си да сключи Споразумение с Ползвателя, с което да му предостави право да използва Платформата и включеното в нея Съдържание само по начините, предвидени по-долу, във полза на Ползвателя, само при следните кумулативни условия:

– Ползвателят е Потребител на Консека ЕООД и е приел Общите условия, съгласно които Ползвателят има право да използва Платформата на Консека ЕООД по начините, предвидени в тях;

– Споразумението между Ползвателя и Консека ЕООД е в сила.

1. (3) Регистрацията на уебсайта и достъпът до Услугата изискват съгласието на Ползвателя с настоящите Общи условия. С попълване на данните си в секция „Регистрация“, натискане на бутона “РЕГИСТРАЦИЯ” и клик върху  бутона “ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ“ и/или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респективно части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай Консека ЕООД си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респективно на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния Ползвател. Консека ЕООД моли Ползвателите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия подробно преди да пристъпят към генериране на регистрация и използване на Услугата, която се предлага от Доставчика.

1. (4) Настоящите Общи условия за ползване обвързват Доставчика и Ползвателя. Дадено Споразумение може да има за предмет специални условия (включително специални оферти, цени, срокове и начини на плащане, срок на договора и др.), които Доставчикът предлага в различни периоди във времето. При противоречие между Специалните условия и Общите условия за ползване, Специалните условия имат предимство. Общите условия за ползване и специалните условия заедно представляват Споразумението, приложимо между Ползвателя и Доставчика (наричано по-долу Споразумението).

1. (5) Само физическите лица, навършили 18 години, които пребивават в Република България, могат да закупят и ползват Услугата. Консека ЕООД, от своя страна, има право да откаже или незабавно да прекрати достъпа на Ползвателя, ако той е извършил нарушение на Общите условия за ползване. За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и заплащането на дължимите такси, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни родители или настойници, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

1. (6)  Услугата може първоначално да се използва само в Република България. Потребителите могат да използват Услугата и при временно пребиваване в чужбина. Когато потребителите влизат в уебсайта или стартират възпроизвеждане на съдържанието, Консека ЕООД може да провери IP адресът на Ползвателя. Ако IP адресът на Ползвателя е неидентифициран или се намира в чужбина, достъпът до Уебсайта няма да бъде гарантиран и възпроизвеждането на съдържание може да бъде отказано.

1. (7) Приложимите към настоящия момент Общи условия за ползване са налични на Уебсайта. Ползвателите приемат, че техните лични данни ще се обработват от Доставчика в съответствие с приложимата Политика за личните данни, налична на Уебсайта.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните термини в Общите условия имат следните значения:

–  Доставчика се отнася за юридическото лице Консека ЕООД с ЕИК:206030689, със седалище и адрес на управление: България, гр. София ПК 1799; жк. Младост 2, блок 222, вх 7, администратор на уебсайта  www.conseka.com, който предоставя онлайн курсове по английски език като част от своята търговска или професионална дейност.

Ползвател/Потребител се отнасят за физически лица, които са регистрирани на уебсайта и се обучават в онлайн курс по английски език.

Платформа – образователна онлайн информационна система, собственост на Консека ЕООД, с включеното в нея Съдържание, а именно: онлайн уроци, тестове, упражнения, аудио записи и др. Видът на Платформата и нейното структуриране или Съдържание се определят по преценка на Консека ЕООД и може да бъдат обект на промяна – резултат от решение на последния.

Съдържание – всички данни, аудио записи, текст, онлайн уроци, упражнения, графики, или цифрова информация, включени в Платформата.

Услуга/и на Платформата включва/т:

1. получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър курсове на Платформата след регистрация и/или заплащане на дължимата такса;

2. възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

3. възможност за ползване на платени услуги;

4. получаване на електронен бюлетин.

–  Споразумение – договорно отношение, различно от договор за продажба, по силата на което Доставчикът предоставя или се задължава да предостави Услугата на Ползвателя, а Ползвателят заплаща или се задължава да заплати таксата за нея.

–  Данни за достъп – име, фамилия, имейл адрес, парола за достъп;

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

3. (1) Услугата съдържа аудио, снимково, текстово и друго дигитално съдържание, включено изцяло по преценка на Доставчика. Ползвателят получава достъп до Съдържанието, налично в Платформата, непосредствено след като е заплатил Услугата (ако плащането е извършено с карта) и до 24 часа след верифициране на плащането от страна на Доставчика (ако плащането е извършено чрез банков превод). Доставчикът се стреми да подобрява непрекъснато преживяването на уебсайта на Ползвателя. Поради това Услугата и нейното Съдържание могат в бъдеще да бъдат заменяни, модифицирани или актуализирани. Промените, модификациите или актуализациите на съдържанието на Услугата и други промени във външния вид на уебсайта не се считат за изменение на Услугата, освен ако приложимото законодателство не изисква друго.

3. (2) Срещу заплащане на конкретната такса, Ползвателят закупува план за ползване на съответния курс в уебсайта www.conseka.com и получава достъп до пълното Съдържание на съответния закупен курс. Планът важи за конкретен период, описан в страницата на конкретния курс.

РЕГИСТРАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

4. (1) Регистрацията в Платформата е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия. За да може да ползва Услугата, Ползвателят трябва да регистрира свой потребителски профил на уебсайта www.conseka.com на Доставчика. Ползвателите, които имат постоянно пребиваване в Република България и физически присъстват в страната си на пребиваване по време на регистрацията, могат да регистрират профил, за да получат достъп до Услугата. Когато Ползвателят регистрира профил, Консека ЕООД ще провери дали методът за плащане на Ползвателя е издаден в Република България и дали IP адресът на Ползвателя се намира в същата страна. Ако IP адресът на Ползвателя е неидентифициран или се намира в друга държава, различна от Република България, или ако начинът на плащане на Ползвателя е издаден в страна извън Република България, може да се наложи допълнителна комуникация с Ползвателя за уточняване на достъпа му.

4. (2) При регистрация Ползвателят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в Платформата и да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация, и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация. Данните, които се попълват са:

– име

– фамилия

– имейл адрес

– парола за достъп

4. (3) Всеки Ползвател има право на една регистрация с един профил. При установяване на повече от един профил, регистриран от едно лице, Доставчикът има право да изтрие всички профили на съответния Потребител, без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния Потребител, респективно от изтритите профили. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите условия.

4. (4) Данните за достъп на Ползвателя са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Ползвателят следва да съхранява Данните за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Ползвателят носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез профилът му в сайта. Ползвателят се съгласява, че няма право да предоставя Данните за достъп на трети лица без изричното съгласие на Доставчика.

4. (5) Ако Ползвателят има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Ползвателя е длъжен незабавно да уведоми Доставчика за това и да промени паролата си. В случай че Доставчикът има основание да счита, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, Доставчикът има право незабавно да прекрати Споразумението в съответствие с член 12.2.

4. (6)  Доставчикът има право по всяко време да поиска от Ползвателя да промени паролата си. Промените се извършват своевременно и могат да причинят временни прекъсвания при използването на Услугата.

4. (7) Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.

УСТРОЙСТВО

5. (1) Ползвателят има право да използва не повече от 3 (три) крайни устройства, но ползва Услугата на не повече от 1 (едно) от крайните клиентски (потребителски) устройства в даден момент. Ако Доставчикът засече потребители, които използват повече от 3 (три) устройства, си запазва правото да прекрати достъпа на Ползвателя до Услугата без предварително уведомление. Ползвателят има право да му бъде възстановен достъпа след първо подобно нарушение, и се задължава да смени Данните за достъп. При повторно нарушение Доставчикът има правото да не възстановява достъпа на Ползвателя до платформата, както и до съответния курс.

5. (2) Освен при изрични разпоредби от приложимото право, Доставчикът не носи отговорност за невъзможността на Ползвателя да използва Услугата или за ограничаване на достъпа му до Услугата поради претоварване на интернет връзката или поради грешки или проблеми, свързани с компютри или други устройства, мрежи, електроника или комуникации, които са извън контрола на Доставчика.

5. (3) В случаите на регистрация на лице под 18-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съгласява с Общите условия.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

6. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу такса, дължима от Ползвателя съгласно избрания от него курс. Таксата за Услугата за отделните видове курсове е обявена на уебсайта на Доставчика.  Ползвателят може да се запознае с приложимите такси преди закупуването на Услугата.

6. (2) Ползвателят може да избере вид курс и начин на плащане, с което Споразумението между Доставчика и Ползвателя ще се счита за сключено.

6. (3) Доставчикът не носи отговорност за приложимия валутен курс или за други такси, начислявани от банката или от доставчика на платежни услуги. Ползвателят следва да се свърже предварително с доставчика на платежни услуги за повече подробности.

6. (4) Заплащането на Услугата от Ползвателя му дава неограничен и безсрочен достъп до нея и се извършва авансово. Периодът на Услугата започва да тече от момента, в който Ползвателят заплати таксата на Услугата, ако плащането е извършено с карта и до 24 часа след като Доставчикът потвърди получаването на плащането, ако е извършено по банков път. Ползвателят получава съобщение на предоставения от Ползвателя имейл за потвърдено плащане на Услугата.

6. (5)   Доставчикът има право да прекрати Споразумението с незабавен ефект, ако забавата за плащане при плащане на Услугата по банков път, продължи повече от четиринадесет (14) дни.

6. (6) Ползвателят може да извърши плащане на таксата чрез всеки от начините за плащане, предлагани от Доставчика на Уебсайта. Ползвателят се съгласява да подпише необходимите документи при нужда.

6. (7) Ако на Ползвателя бъде предоставен Промо период или Промоционален период, таксата за тях е в съответствие с техните Условия.

6. (8) Ползвателят се съгласява, че след заплащане на таксата за избраната от него Услуга и получен достъп до заплатената от него Услуга, няма право да се откаже в рамките на срока на Услугата и да претендира връщане на платената такса. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя, след като вече има достъп до Услуга, заплатената от него такса се задържа от Доставчика и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.

6. (9) Консека ЕООД си запазва правото да променя по своя преценка таксата на Услугата. За нови Ползватели промените ще бъдат в сила от датата на публикуването им.

6. (10) Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Доставчика нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Доставчика чрез изтриване на профила на Ползвателя, Доставчикът не дължи връщане на платената от страна на Ползвателя такса за Услугата или части от нея. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Доставчика, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на заплатената такса.

6. (11) Доставчикът не носи отговорност и не дължи връщане на получената такса в случаите на измама при извършване на плащанията с  чужда карта и други измами от страна на Ползвателя. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Доставчикът има право да изтрие профила на съответния Ползвател, без да дължи обезщетение на същия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

7. (1) Ползвателят може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Ползвателят няма право и не може да насърчава, улеснява или да принуждава трета страна да направи следното:да използва Услугата за търговска или обществена цел;

– да използва Услугата за незаконна или неподходяща цел;

– да копира / възпроизвежда, отдава под наем, продава, излъчва или по друг начин разпространява, редактира или в друга форма прехвърля или адаптира съдържание на Услугата;

– да заобикаля, променя, премахва, преправя или по някакъв друг начин манипулира сигурността, криптирането или друга технология или софтуер, които са част от Услугата, или по друг начин да използва Услугата в нарушение на законите за авторските права, други закони или тези Общи условия.

7. (2) Използването на Услугата в нарушение на този член (член 7)  се счита за съществено нарушение на Споразумението, което може да доведе до незабавно прекратяване на Услугата от Доставчика (вж. член 12).

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

8. Услугата не е предназначена за използване от деца без участието, надзора и съгласието на родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

9. (1) Ползвателят изрично приема и се съгласява, че Доставчикът има право да променя в разумна степен цените и другите клаузи на Общите условия за ползване. Доставчикът ще уведоми за това по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

9. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 7-дневен срок, че ги отхвърля.

9. (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ПРАВО НА ОТКАЗ

10. Със сключване на настоящото Споразумение, Ползвателят изрично дава съгласието си за получаване на достъп до Услугата. Ползвателят се съгласява, че той няма право да се откаже от Услугата и да му бъде върната таксата, която е заплатил за Услугата на Доставчика в рамките на 14 дневен срок от получаването на достъпа до Услугата. Четиринадесет дневният срок за отказ не важи за онлайн цифрово съдържание, каквото е съдържанието на Услугата на Консека ЕООД. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

11. (1)  Доставчикът може да изпраща уведомления до Ползвателя чрез електронна поща или публикация на Уебсайта в съответствие с приложимите закони.

11. (2)  Ползвателят е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че Доставчикът е изпълнил задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл адрес на Ползвателя, независимо дали този адрес се използва от Ползвателя или е неизползваем по други причини.

СРОК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ

12. (1)  Споразумението за закупуване на Услугата се сключва за неопределен период от време за дадената Услуга.

 12. (2)  В съответствие с предвиденото в точка 12.1, Доставчикът има право да прекрати Споразумението с незабавно действие и едновременно с това да направи Услугата незабавно недостъпна за Ползвателя, в който и да е от случаите:

– има неразрешено използване на Услугата или съществуват разумни основания да се предположи, че се осъществява такова неразрешено използване;

– Ползвателят е извършил друго съществено нарушение на Споразумението или е нарушил Споразумението повторно.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

13. (1) Материалите на Уебсайта и съдържанието на Услугата са защитени от закона за авторското право, търговските марки и/или други закони за защита на интелектуалната собственост. Споразумението с Доставчика по никакъв начин не води до прехвърляне на Ползвателя на право на собственост или каквото и да е право на интелектуална собственост върху съдържанието на Услугата или върху Услугата.

13. (2) Консека ЕООД е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Услугата и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

13. (3) Ползвателят може да използва Услугата и Съдържанието й само в съответствие със Споразумението и за своя лична употреба. Ползвателят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на Доставчика. Консека ЕООД си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, сайта www.conseka.com u Услугата.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, СМУЩЕНИЯ И РЕКЪСВАНИЯ

14. (1) Прекъсвания, смущения и други неизправности в платформата на Услугата се съобщават на Доставчика възможно най-бързо. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, Доставчикът не носи отговорност за дефекти в Услугата, които са извън контрола на Доставчика в съответствие с член 5, или други неизправности, дължащи се на използването на Услугата от Ползвателя.

14. (2) По отношение на смущения, прекъсвания и други неизправности, в резултат на които Услугата е станала неизползваема, и за които Доставчикът носи отговорност съгласно член 14.1, Ползвателите, които изрично заявят претенцията си, имат право да получат справедливо обезщетение, което се определя в съответствие с приложимото законодателство. Ползвателят няма право на обезщетение за смущения, прекъсвания и други неизправности, влияещи на Услугата, които се дължат на поддръжка. Доставчикът информира Ползвателя, ако е наясно, че ще има техническо спиране в платформата на Услугата.

14. (3) Без да се ограничават гореспоменатите права, Доставчикът си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, или по друг начин да преустановява Услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

15. Ползвателят се съгласява да предпази и обезщети Доставчика за всякакви загуби, разходи или искове, възникнали в резултат на или във връзка с нарушаване на Споразумението.

ВРЪЗКИ ОТ УЕБСАЙТА

16. Уебсайтът може да съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, управлявани от трети страни. Доставчикът не контролира и не поема никаква отговорност за такива връзки или съдържанието на такива уеб сайтове. Ползвателят ползва на свой собствен риск такива уеб сайтове.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

17. (1) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги, пропуснати ползи, пропуснати продажби или разходи, инвестиции, задължения, свързани с бизнес, загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение, или с използването на Услугата, Платформата, уебсайта, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали Доставчикът е била уведомен за възможността за такива вреди.

17. (2)  Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване, Доставчикът бъде осъден да заплати обезщетение, сума, или му бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на Доставчика, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на заплатена от Ползвателя такса за Услугата по силата на това Споразумение съгласно настоящите Общи условия. Ако предоставянето на съдържанието на Услугата е безвъзмездно, отговорността се носи от Ползвателя.

ЖАЛБИ И СПОРОВЕ

18. (1) Ако Ползвателят по някаква причина не е удовлетворен от Услугата, може да се свърже с Доставчика, използвайки данните за контакт, налични на Уебсайта.

18. (2) Ползвателят и Доставчикът трябва първо да положат усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от Споразумението, по взаимно съгласие. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България. Споразумението се подчинява на разпоредбите на българското законодателство, освен ако не е предвидено друго в него. Всеки потребител има определени потребителски права съгласно българското законодателство. Като потребител, преди да подаде жалба до компетентния съд, потребителят има право да сезира Комисията за защита на потребителите в качеството й на компетентен орган по потребителски спорове.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование:  Консека ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206030689

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх. 7

E-mail: office@conseka.com

тел. 0878114390

Уебсайт: www.conseka.com

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Адрес: пл. Петко Р. Славейков 4А, 1000 Център, София, Телефон: 0700 11 122, имейл: info@kzp.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 

Телефон:02 915 3 518 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Последни промени – януари 2023 г.